Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie

Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

 
  Zespół Placówek Pedagogicznych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, przy ul. Sportowej 1 w Ostródzie została powołana do pełnienia funkcji wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie powiatu ostródzkiego. W dniu 27.XI.2017 roku podpisano porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej Nr MEN/2017/DWKI/1669 na finansowanie działań w ramach OKRO w latach 2017-2021.
 
   Ośrodek powstał w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole. Zadania ośrodka określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz.U. z 2017 r. poz.1712).
 
 
Zgodnie z ww. rozporządzeniem ośrodek realizuje następujące zadania:
 
1) udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 
2) wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 
3) wskazuje jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom;
 
4) organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 
5) koordynuje korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.
 
Ośrodek może:
 
1) udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;
 
2) zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;
 
3) zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.