Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie

RODO

Informacja!

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 lit. a RODO1 informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie, NIP 741-21-29-563, REGON 361866240, ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda tel. 89 646 65 98 http://www.zpp.ostroda.pl/, email: sekretariat @poradnia.ostroda.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. umożliwienia realizacji zadań statutowych.

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie firmy oraz do pobrania ze strony internetowej.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

8. Szczegółowa informacja o okresie przetwarzania danych przekazana zostanie osobie, której dane dotyczą niezwłocznie po ich otrzymaniu przez upoważnionego pracownika firmy. Na stronie internetowej firmy uzyskać można wykaz podmiotów przetwarzających, którym w określonych przypadkach administrator danych powierza przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją celu dla którego zostały zebrane.

9. Funkcję inspektora ochrony danych pełni: inspektor ochrony danych (DPO/IOD) Tomasz Trzciałkowski tel. +48511793443 https://idpo.pl/zppostroda/ email: kontakt@idpo.pl

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.