Diagnoza

W naszej Poradni w procesie diagnostycznym wykorzystywane są różnorodne metody i techniki, a do badania zaangażowani są specjaliści różnych dziedzin m. in.: psycholog, pedagog, logopeda, fizjoterapeuta. Każde zgłoszenie jest analizowane i w zależności od potrzeb dziecka wykonywane są diagnozy tj.:

diagnoza psychologiczna

 w celu oceny możliwości intelektualnych dziecka,
poziomu zdolności poznawczych, umiejętności
psychomotorycznych, rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych;

diagnoza pedagogiczna

której celem jest określenie rodzaju i przyczyn niepowodzeń edukacyjnych. W trakcie tego badania oceniane są między innymi: umiejętności czytania, pisania, znajomość zasad ortografii oraz stan wiedzy i praktycznych umiejętności przedszkolnych/szkolnych;

diagnoza logopedyczna

mająca na celu ocenę poziomu rozwoju mowy i umiejętności komunikacyjnych, sprawności i budowy aparatu artykulacyjnego, a także innych funkcji, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju mowy dziecka;

diagnoza integracji sensorycznej

która służy określeniu: obszarów, w których występują zaburzenia (równowaga, planowanie ruchu, czucie, słuch, węch, smak, itd.), stopnia ich nasilenia oraz ich kierunku (nadwrażliwość, podwrażliwość);

diagnoza gotowości szkolnej

która ma na celu ocenę rozwoju psychomotorycznego, emocjonalnego dziecka oraz tego czy będzie ono w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez szkołę. W przypadku stwierdzenia braku dojrzałości szkolnej wydawana jest opinia o potrzebie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;

diagnoza przetwarzania słuchowego w oparciu o metodę Neuroflow

zalecana kiedy dziecko ma trudności w rozumieniu mowy, szczególnie w hałasie, ma kłopoty w zrozumieniu dłuższych poleceń, czytaniu/pisaniu, problemy z koncentracją uwagi. W celu oceny ryzyka posiadania Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego przez Państwa dziecko zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety znajdującej się na stronie https://neuroflow.pl/dla-rodzicow/czy-moje-dziecko-ma-apd;

diagnoza przetwarzania słuchowego w oparciu o metodę Johansena

która opiera się na badaniu audiometrii tonalnej, lateralizacji oraz testach badających centralne zaburzenia przetwarzania słuchu. Ta metoda stymulacji słuchu skierowana jest głównie dla dzieci i młodzieży, u których występują: trudności w słuchaniu, mówieniu, pisaniu, opóźniony rozwój mowy, dysleksja, ADHD, zaburzenia koncentracji uwagi, nadwrażliwość na dźwięki, autyzm, trudności w uczeniu się języków obcych.

na diagnozę składają się:

 • wywiad z rodzicami/opiekunami prawnymi i z dzieckiem na temat trudności w funkcjonowaniu oraz środowiska, w którym się wychowuje;
 • analiza opinii wydanych przez innych specjalistów, nauczycieli, dostępnej dokumentacji medycznej – jeśli dziecko jest pod opieką lekarza;
 • bezpośrednia obserwacja dziecka;
 • wykonanie specjalistycznych, wystandaryzowanych testów.

Po diagnozie następuje omówienie wyników z rodzicami/opiekunami prawnymi, udzielane są wskazówki do dalszej pracy w domu oraz w razie potrzeby specjaliści wskazują dalsze kroki postępowania w celu pogłębienia diagnostyki i udzielenia fachowej pomocy dziecku.

Diagnoza u każdego specjalisty trwa około 60-120 minut (w zależności od wieku dziecka i zgłaszanych problemów).

Kiedy zdecydować się na wizytę w Poradni?

1. Jeżeli zachowanie dziecka wzbudza Twój niepokój, a więc np. gdy:

 

 •  zauważasz długotrwałe obniżenie nastroju lub jego szybkie zmiany (drażliwość, chwiejność, impulsywność)
 • dziecko wycofuje się z relacji z rówieśnikami, z życia przedszkola/szkoły;
 • Twoje dziecko rezygnuje z dotychczasowych zainteresowań, pasji, ma trudność z motywowaniem się do prostych działań;
 • zauważasz u dziecka brak energii do realizowania codziennych obowiązków, takich jak wstawanie do szkoły, szykowanie posiłków, uczenie się, dbanie o higienę i porządek w pokoju;
 • Twoje dziecko ma trudności ze snem, np. przestawienie rytmu dobowego, wybudzanie się w nocy, problemy z zasypianiem lub zupełne nie przesypianie nocy;
 • ma problemy z koncentracją w szkole, którą najczęściej zauważają nauczyciele podczas lekcji;
 • u dziecka pojawiają się objawy somatyczne, takie jak: bóle głowy, brzucha, nerwobóle;
 • zauważasz zachowania autodestrukcyjne, takie jak samookaleczenie się, zażywanie szkodliwych substancji, zgłaszanie myśli samobójczych.

2. Gdy dziecko doświadczyło w ostatnim czasie sytuacji trudnych lub gdy za chwilę może takich doświadczyć – choroba, śmierć bliskiej osoby, rozwód, ale także przeprowadzka, czy zmiana przedszkola, szkoły.

3. Gdy zauważasz, że dziecko zachowuje się inaczej niż jego rówieśnicy lub znacząco inaczej niż jego starsze rodzeństwo, gdy było w jego wieku.

4. Gdy masz poczucie, że sobie nie radzisz, nie posiadasz wpływu na zachowanie swojego dziecka.

5. Kiedy obserwujesz, że dziecko nie jest w stanie sprostać wymaganiom mu stawianym w przedszkolu/szkole, nauczyciele zgłaszają, że ma ono problem z opanowaniem umiejętności przedszkolnych/szkolnych.

6. Kiedy chcesz sprawdzić czy rozwój dziecka jest prawidłowy.

Jak zgłosić dziecko
w celu przeprowadzenia diagnozy?

Diagnoza jest bezpłatna i odbywa się na wniosek rodzica/opiekuna prawnego. W tym celu należy wypełnić zgłoszenie, które można pobrać ze strony internetowej naszej Poradni lub z sekretariatu. Wypełniony druk trzeba dostarczyć do sekretariatu Poradni (bezpośrednio lub go zeskanować i wysłać na adres e-mail: sekretariat@poradnia.ostroda.pl). Po przyjęciu i przeanalizowaniu zgłoszenia przez specjalistów zostaniecie Państwo powiadomieni telefonicznie o wyznaczonym terminie badania. Wizyty w Poradni odbywają się według ustalonego harmonogramu, na umówione dni i godziny.

Jak przygotować dziecko na wizytę w Poradni?

 • powiedz dziecku gdzie idziecie, co to za miejsce;
 • powiedz dziecku kim jest osoba, z którą się spotkacie, czym się zajmuje. Nie należy mówić, że to Państwa koleżanka czy ciocia. Niektóre dzieci kojarzą takie spotkania z wizytą u lekarza, dlatego też należy wyjaśnić, że badający nim nie jest, nie będzie robił zastrzyków, itp.;
 • powiedz dziecku dlaczego tam idziecie, dlaczego podjąłeś taką decyzję, np. „martwię się tym, że coraz częściej jesteś smutny”, „niepokoję się, że coraz trudniej jest nam się dogadać”, dostosuj swoje słowa do możliwości dziecka;
 • wyjaśnij dziecku, jak będzie wyglądało spotkanie, powiedz o tym, że będzie wykonywało różne zadania, rozmawiało oraz, że będzie w gabinecie bez Ciebie. W miarę możliwości oraz swojego stanu wiedzy odpowiadaj też na pojawiające się pytania. Jednak pamiętaj, aby nie odpowiadać na pytania, na które nie znasz odpowiedzi;
 • pokazuj korzyści z wizyty w Poradni, np. uzyskanie wsparcia, odpowiedź na pytania, jak poradzić sobie z trudnościami, poznanie swoich mocnych stron (wszystko zależy od powodu wizyty);
 • powiedz dziecku, że nie jest jedyne, a w Poradni codziennie przyjmowanych jest bardzo dużo dzieci w różnych sprawach;
 • poszukaj wśród znajomych. Może syn lub córka Twojej koleżanki byli już u nas i mogą podzielić się z Twoim dzieckiem wrażeniami.

 

W sytuacji, kiedy nie możecie Państwo przybyć na umówioną wizytę prosimy odwołać ją telefonicznie.  

Pozwoli to na zawiadomienie kolejnego klienta z listy oczekujących.

Kontakt pod nr: 89 646 65 98 lub 511 467 910. 

 

NEUROFLOW

Oferujemy diagnozę Neuroflow, aby ją wykonać należy złożyć następujące dokumenty:
– Zgłoszenie do Poradni
– Oświadczenie Rodzica Neuroflow
– aktualny wynik podstawowego badania słuchu (audiometrycznego)

Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej poradni, w zakładce „druki do pobrania” lub w sekratariacie.

 

Wytyczne ws. wydawania opinii o pierwszeństwie przyjęcia ucznia przewlekle chorego do szkoły ponadpodstawowej

LISTA LEKARZY SPECJALISTÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Rodzicu, jak Ty możesz przygotować się na wizytę w Poradni?

 • spisz na kartce niepokojące zachowania, trudności dziecka, tak abyś podzielił się ze specjalistami wszystkimi swoimi niepokojami (często pod wpływem stresu zapominamy o wielu rzeczach i przypominają nam się dopiero w domu);
 • zabierz ze sobą wszystkie posiadane dokumenty dotyczące dziecka (książeczka zdrowia, dokumentacja lekarska, opinie wychowawcy itp.).

Aktualności

Druki
do pobrania

Formularz
zgłoszeniowy

Informator

Diagnoza

Terapia
Psychoterapia

Profilaktyka
Mediacja

WCZESNE
WPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA

OŚRODEK
KOORDYNACYJNO-
REHABILITACYJNO-
OPIEKUŃCZY
"ZA ŻYCIEM"

DORADZTWO
ZAWODOWE
COACHING

SZKOŁA
DLA RODZICÓW
GRUPY WSPARCIA
SZKOLENIA

KONSULTACJE
INTERWENCJA
KRYZYSOWA