Dostawa i montaż regałów jezdnych i stałych na potrzeby Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej , w języku polskim oraz złożyć w terminie do dnia 27-06-2023 do godz. 8:30
1) w formie pisemnej na adres: Zespół Placówek Pedagogicznych z siedzibą w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Sportowa 1 (sekretariat).
Oferta musi być oznaczona:
a) nazwą i adresem wykonawcy;
b) tytułem:” REGAŁY”
lub
2) w postaci elektronicznej w postaci skanu oferty podpisanej przez upoważnioną osobę/osoby
na adres mailowy: sekretariat@poradnia.ostroda.pl; w temacie maila należy wpisać:
” REGAŁY”

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Joanna Peślak adres e-mail: joannapeslak@poradnia.ostroda.pl; tel. 089 646-65-98 wew.10 .

Dokumenty – zapytanie ofertowe ZIP