Zgłoszenie dziecka / ucznia do poradni
  psychologiczno-pedagogicznej

  W celu przeprowadzenia:


  (prosimy zaznaczyć odpowiedni punkt)  Dane kontaktowe wnioskodawcy:  Powód zgłoszenia (prosimy o krótkie opisanie przyczyny zgłoszenia):

  * - pola obowiązkowe


  Czy dziecko było wcześniej badane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie?  Wyrażam zgodę na przekazanie informacji o terminie wizyty za pośrednictwem szkoły/placówki, do której uczęszcza dziecko / uczeń.  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail informacji dotyczących oferty, działań i usług świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ZPP w Ostródzie  Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ZPP w Ostródzie.  Jestem przedstawicielem ustawowym dziecka lub ucznia zgodnie z art. 94 § 1 lub art. 98 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017r. poz. 682).  Informacje dla Rodziców - Opiekunów prawnych

  • Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży na pisemne zgłoszenie rodziców lub opiekunów prawnych, złożone w sekretariacie.
  • Korzystanie z usług Poradni jest nieodpłatne i dobrowolne.
  • Termin badania jest ustalany według kolejności wpływających zgłoszeń.
  • O terminie badania rodzice/opiekunowie są powiadamiani co najmniej 7 dni wcześniej.
  • Dziecko przychodzi na badanie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna, po posiłku.
  • W przypadku niemożności stawienia się z dzieckiem z ważnych przyczyn w określonym terminie, należy skontaktować się z sekretariatem Poradni w celu przełożenia wizyty.
  • Rodzice dzieci mających trudności w uczeniu się powinni do wniosku dołączyć opinię ze szkoły zawierająca informacje o rodzaju, zakresie i przejawach zaobserwowanych kłopotów (można skorzystać ze wzoru, który jest do pobrania na stronie internetowej poradni/w sekretariacie).
  • Niezbędne jest dostarczenie informacji o dotychczas udzielonej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Na badanie uczeń powinien zabrać ze sobą zeszyty szkolne i inne wytwory pisemne oraz Książeczkę Zdrowia Dziecka (w przypadku problemów zdrowotnych wskazana jest dokumentacja lekarska, np. wypisy ze szpitala).
  • Czas trwania badania psychologicznego i pedagogicznego łącznie wynosi około 3 - 4 godziny (z przerwami na odpoczynek). Badanie logopedyczne trwa około 1 godziny. Praca z uczniem zostaje poprzedzona rozmową i wywiadem z rodzicem/opiekunem.
  • Na badanie logopedyczne prosimy zabrać coś do jedzenia i picia dla dziecka.
  • Po przeprowadzonym badaniu rodzice/opiekunowie zostają zapoznani z wynikami testów psychologicznych i pedagogicznych, otrzymują wskazówki do dalszej pracy z dzieckiem.
  • Na pisemny wniosek rodziców Poradnia wystawia opinię lub orzeczenie.
  • O przekazaniu opinii/orzeczenia szkole decydują rodzice/opiekunowie.
  • Na podstawie art. 6 ust. 1 litera a RODO informujemy Panią/Pana, że administrator danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie zbiera i przetwarza dane osobowe Pana/Pani dziecka i członków jego rodziny zakresie działalności diagnostycznej i/lub terapeutycznej oraz edukacyjnej.
  • Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do zbierania danych oraz uzupełnienia czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Jednocześnie informuję że dołożymy wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.

  Aktualności

  Druki
  do pobrania

  Formularz
  zgłoszeniowy

  Informator
  covid

  Diagnoza

  Terapia
  Psychoterapia

  Profilaktyka
  Mediacja

  WCZESNE
  WPOMAGANIE
  ROZWOJU DZIECKA

  OŚRODEK
  KOORDYNACYJNO-
  REHABILITACYJNO-
  OPIEKUŃCZY
  "ZA ŻYCIEM"

  DORADZTWO
  ZAWODOWE
  COACHING

  SZKOŁA
  DLA RODZICÓW
  GRUPY WSPARCIA
  SZKOLENIA

  KONSULTACJE
  INTERWENCJA
  KRYZYSOWA