Konferencja 17.06.2021r.

30.06.2021

Dnia 17 czerwca 2021 roku, o godzinie 10.00 odbyła się w większości powiatów województwa warmińsko – mazurskiego konferencja online pt.  „Współpraca szkoły z pracodawcami jako działanie wzmacniające jakość kształcenia zawodowego, podnoszące kompetencje ucznia i znaczenie rozwoju doradztwa zawodowego
Przedsięwzięcie zainicjowali powiatowi doradcy zawodowi, działający w Zespole Powiatowych Doradców Zawodowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty, wskazani przez Prezydentów Miast lub Starostów. Mając na uwadze podnoszenie efektywności kształcenia zawodowego w województwie warmińsko-mazurskim, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Marek Nowacki oraz Starosta Powiatu Ostródzkiego Pan Andrzej Wiczkowski zaprosili na konferencję pracodawców zrzeszonych w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie oraz pracodawców niezrzeszonych w tej organizacji, przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ostródzie, a także przedstawicieli organów prowadzących, dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu ostródzkiego, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących doradztwo zawodowe w szkołach.

Uczestników konferencji powitały Panie: Monika Włodarczyk – Dudka, dyrektor Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie oraz Beata Mioduszewska i Marta Pelczarska – powiatowe koordynatorki doradztwa zawodowego z Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie. Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Marka Nowackiego, a następnie wystąpienia Starosty Powiatu Ostródzkiego Pana Andrzeja Wiczkowskiego. Następnie głos zabrali zaproszeni prelegenci. Zagadnienie współpracy szkoły z pracodawcami na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe przedstawił dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych  im. Sandora Petöfi w Ostródzie, Pan Henryk Rybacki. Następnie, informacje o praktycznej nauce zawodu w szkole branżowej pierwszego stopnia przybliżył Pan Dariusz Marchlewski – wicedyrektor szkoły do spraw kształcenia młodzieży w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie. Pan Jakub Urbanowicz – prezes Żeglugi Ostródzko – Elbląskiej przybliżył tematykę dotyczącą klas patronackich z perspektywy pracodawcy, dzieląc się swoim doświadczeniem z kilkuletniej współpracy pomiędzy Żeglugą, a szkołą ponadpodstawową w Ostródzie. Do dyskusji na temat przyszłości klas patronackich włączyła się również Pani Anna Hyży, kierownik działu personalnego w firmie Wagon Service Ostróda, zapewniając o dalszej perspektywie współpracy na tym polu. Kolejnym tematem poruszanym podczas konferencji było przedstawienie przez Pana Karola Kraszewskiego z P. H. U. „Licencjonowani barmani” sposobu podnoszenia kompetencji uczniów poprzez dodatkowe kursy zawodowe które stanowią przykład dobrej praktyki w powiecie. Na zakończenie Pani Aneta Kątowicz i Pani Agnieszka Stefaniak z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu przedstawiły sposoby wsparcia uczniów i nauczycieli w zakresie realizacji doradztwa zawodowego i promocji kształcenia zawodowego w powiecie.  Opiekę informatyczną nad przebiegiem konferencji online w Starostwie Powiatowym w Ostródzie sprawował Pan Mateusz Kastrau.

Na konferencję zgłosiło się łącznie 42 przedstawicieli oświaty (dyrektorzy, nauczyciele, doradcy zawodowi) i przedsiębiorców.

W podsumowaniu konferencji zaplanowano spotkanie powiatowej sieci doradców zawodowych w celu dalszego poszerzania współpracy różnych środowisk związanych ze szkolnictwem branżowym.