Głównym celem działania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie jest spełnianie potrzeb kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania, a także prowadzenie działalności związanej z oświatą i wychowaniem. Biblioteka służy też wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, jak również potrzebom mieszkańców Powiatu Ostródzkiego.

Rys historyczny

Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Ostródzie rozpoczęła swoją działalność pod koniec 1951 roku. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty
od 1 stycznia 1952 roku pan Alfred Orlicz – pierwszy pracownik organizuje bibliotekę początkowo w biurze inspektora oświaty, a następnie w Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej. Środki finansowe pozwalają na szybki przyrost księgozbioru, co w dalszych latach wiąże się z koniecznością zmiany siedziby. W 1958 roku biblioteka przenosi zbiory do Szkoły Podstawowej nr 4, a w 1970 roku – do lokalu przy Zasadniczej Szkole Zawodowej.

W roku 1975 po zmianach administracyjnych placówka traci status Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej i staje się Filią Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Olsztynie. Dzięki inicjatywie władz miasta biblioteka otrzymuje pomieszczenia w budynku przy ulicy Sienkiewicza 15, gdzie przeprowadza się pod koniec października.

Na skutek reformy administracyjnej kraju pod koniec roku 1999 zostaje ustalona nowa sieć bibliotek pedagogicznych w naszym województwie. W związku z tym z dniem 1 stycznia 2000 r. Biblioteka staje się Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Elblągu Filią w Ostródzie. Rok później, w styczniu 2001 r., zmienia również swoją siedzibę na budynek przy ul. Grunwaldzkiej 50, gdzie znajduje się do chwili obecnej.

W 2004 roku rozpoczyna się proces komputeryzacji Filii. Zostaje zakupiony sprzęt komputerowy, a także biblioteczny program PATRON 2. Dzięki niemu w połowie roku 2005 rusza budowa komputerowej bazy bibliotecznej, a od stycznia 2006 – elektroniczne udostępnianie zbiorów.

W wyniku restrukturyzacji sieci bibliotek pedagogicznych w województwie warmińsko-mazurskim z dniem 1 września 2014r. Filia zostaje przejęta przez Powiat Ostródzki i na mocy Uchwały Nr XXXVII/298/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 czerwca 2014r. staje się Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Ostródzie.

W chwili obecnej, od 1 lipca 2015r. na mocy Uchwały Nr VIII/66/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dn. 25 czerwca 2015r., Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie wchodzi wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w skład Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie.

Zbiory biblioteki

Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i inne druki oraz dokumenty audiowizualne obejmujące w szczególności:

 • literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych
 • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania
 • literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur
 • piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
 • programy nauczania i podręczniki szkolne
 • materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu
 • czasopisma z zakresu pedagogiki, nauk pokrewnych oraz dziedzin wiedzy objętych programami nauczania
 • nagrania audiowizualne i multimedialne z zakresu programów nauczania, programów edukacyjnych i lektur szkolnych.

Usługi

 • udostępnianie materiałów bibliotecznych,
 • pomoc w wyszukiwaniu literatury w katalogach elektronicznych,
 • instruktaż metodyczny, konsultacje indywidualne dla bibliotekarzy,
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, szkoleń, instruktażu indywidualnego z zakresu bibliotekoznawstwa,
 • sporządzanie i udostępnianie zestawień bibliograficznych,
 • poradnictwo w zakresie tworzenia bibliografii załącznikowej i przypisów,
 • pomoc w obsłudze komputera, pakietu Office i Internetu,
 • wypożyczenia międzybiblioteczne,
 • dostęp do Internetu.

Kadra pedagogiczna

 • Ewa Pawłowska – nauczyciel bibliotekarz
 • Ewelina Tańska – nauczyciel bibliotekarz

Katalog
on-line

Materiały
edukacyjne

Wystawy
on-line

Zaproponuj
do zbiorów

Aktualności

O bibliotece

Zasady korzystania
z biblioteki

Warto
przeczytać

Oferta
i wspomaganie
szkół

Czasopisma

Zestawienia
bibliograficzne

Otwarte
zasoby
edukacyjne