Plan rozwoju poradni na lata 2011-2015

06.12.2011

WIZJA

/Wizja jest pozytywnym wyobrażeniem przyszłości placówki wykreowanym na podstawie uznawanych wartości, z którego to wyobrażenia wywodzą się cele i szczegółowe plany ich realizacji/

Nasza poradnia obejmuje swoim działaniem pracuje na dzieci, młodzież, i rodziców oraz służy pomocą nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek znajdujących się w rejonie jej działania. Poradnia świadczy swe zadania poprzez efektywne rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb wymienionych grup bez względu na miejsce zamieszkania i nauki. Działalność swą realizuje głownie poprzez wielospecjalistyczne postępowanie diagnostyczne oraz terapeutyczne.

Wszystkie formy oddziaływań prowadzone są w sposób profesjonalny i kompetentny przez pracowników psychologiczno-pedagogicznych systematycznie podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

Oczekiwania rodzice i nauczyciele dotyczące jasnych, zrozumiałych i możliwych do zrealizowania porad i zaleceń (na ternie domu i szkoły) są zaspokojone.

Klienci poradni (dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele) chętnie korzystają z pomocy naszej placówki, a pomoc ta dostosowana jest do zgłaszanych przez nich problemów i potrzeb. Dzieci wymagające oddziaływań terapeutycznych są nimi objęte na terenie Poradni.

Poradnia znana jest w swoim środowisku jako placówka świadczące profesjonalne usługi psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne na wysokim poziomie.

Wysoką jakość świadczonych usług zapewniają nie tylko wykwalifikowani pracownicy, ale również ulegająca stałej poprawie baza (wyposażenie w metody diagnostyczne  i terapeutyczne, pomoce dydaktyczno-naukowe, urządzenia techniczne, bazę lokalową itp.).

MISJA

/Misja placówki oświatowej jest jej organizacyjnym samookreśleniem-przesłaniem dotyczącym tego, czym będziemy się kierować w codziennych działaniach prowadzących do urzeczywistnienia wizji. Konkretyzuje ona ogólny cel działania placówki. Odpowiada na pytanie o to, po co istnieje?/

Pracownicy poradni udzielają pomocy i wsparcia dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom. Pomoc ta jest nastawiona na wszechstronny rozwój dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości i potrzeb.

Główne kierunki rozwoju:

1. Objęcie pomocą specjalistyczną dzieci z grup ryzyka możliwe jak najwcześniej. 2. Trafne rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży. 3. Zapewnienie szerokiej gamy oddziaływań terapeutycznych dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom. 4. Systemowe i kompleksowe wspomaganie szkół  i placówek oświatowych. 5. Rozwijanie bazy lokalowej oraz wyposażenia Poradni. 6. Promocja działań Poradni w środowisku lokalnym.

 

Kierunek rozwoju:

1. Objęcie pomocą specjalistyczną dzieci z grup ryzyka możliwe jak najwcześniej.

Zadania:

 • zwiększenie ilości badań przesiewowych dzieci w wieku przedszkolnym poprzez objęcie badaniami wszystkich dzieci 5-letnich
 • prowadzenie kompleksowej diagnozy dzieci z grup ryzyka wystąpienia niepełnosprawności lub zaburzeń rozwojowych;
 • wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • realizację wczesnego wspomagania obejmującego dzieci z niepełnosprawnością ;
 • udzielanie wielowymiarowego wsparcia (emocjonalnego, informacyjnego) rodzicom tych dzieci w formie indywidualnych konsultacji i grup wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
 • prowadzenie zajęć dla rodziców doskonalących ich umiejętności wychowawcze,
 • prowadzenie warsztatów szkoleniowych i konsultacji dla opiekunów żłobków i nauczycieli przedszkoli.

 Zasoby Poradni:

 • wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów (m. in. pedagodzy, psycholodzy, neurologopedzi, tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagodzy, terapeuta SI, terapeuta behawioralny); 
 • baza lokalowa
 • dobrze wyposażone gabinety oferujące szeroki wachlarz pomocy do pracy terapeutycznej.

 Potrzeby:

 • pozyskanie (dokształcenie) specjalisty w zakresie wczesnej interwencji oraz wczesnego wspomagania rozwoju;
 • pozyskanie nowoczesnych metod do diagnozy dzieci w wieku 0-5 lat:
 1. Ocena Globalnych wzorców ruchowych metodą Prechtla ;
 2. Skala Oceny Zachowań Noworodka wg Brazeltona NBAS
 3. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • wygospodarowanie pomieszczenia dla matek z najmłodszymi dziećmi (miejsce do przewijania, karmienia);
 • zwiększenie oferty o innowacyjne metody terapii (metoda Tomatisa)
 • zwiększenie zasobów pomocy dydaktycznych, zabawek oraz specjalistycznych programów

Efekty:

 • szybkie podjęcie interwencji terapeutycznej wobec dzieci z grup ryzyka (dzieci z zagrożonej ciąży i z obciążonym wywiadem okołoporodowym);
 • objęcie wczesnym wspomaganiem rozwoju jak największej liczby dzieci, także ze środowisk wiejskich;
 • prężnie działające grupy wsparcia rodziców dzieci z zaburzonym rozwojem;
 • stworzenie grupy matki z dzieckiem dla najmłodszych dzieci z zaburzonym rozwojem;
 • zwiększenie liczby dzieci objętych różnymi formami terapii

 

2.  Trafne rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży.

Zadania:

 • Doskonalenie jakości procesu diagnozy oraz opiniowania i orzekania poprzez wykorzystanie najnowszych, wystandaryzowanych metod diagnostycznych;
 • Szybkie sporządzanie dokumentacji w postaci opinii i orzeczeń;
 • Formułowane zalecenia powinny być jasne i zrozumiałe dla odbiorcy oraz możliwe do zastosowania w realnych warunkach;
 • Prowadzenie oddziaływań diagnostycznych na terenie Poradni oraz w miejscu zamieszkania i nauki dziecka, tak, by jak najtrafniej rozpoznać indywidualne potrzeby dziecka.

Zasoby:

 • wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów (m. in. pedagodzy, psycholodzy, neurologopedzi, tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagodzy, terapeuta SI, terapeuta behawioralny); 
 • pond 40-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • baza lokalowa – gabinety specjalistów, sala do badań zbiorowych, wjazd do Poradni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • dobrze wyposażone gabinety oferujące szeroki wachlarz pomocy do pracy terapeutycznej i diagnostycznej, w tym nowoczesne metody diagnostyczne (platforma do badania zmysłów, testy komputerowe);
 • skomputeryzowanie Poradni (komputery, laptopy, rzutnik multimedialny, drukarki, sieć wewnętrzna);
 • mobilność pracowników gwarantująca możliwość dojazdu do wszystkich potrzebujących;
 • krotki czas oczekiwania na diagnozę

 Potrzeby:

 • dokształcanie pracowników w zakresie stosowania nowych metod diagnostycznych;
 • pozyskiwanie nowych metod diagnostycznych;
 • usprawnianie procesu diagnozy poprzez prowadzenie niezbędnych badań; przedkładanie jakości nad ilość.

 Efekty:

 • szybka i trafna diagnoza wszystkich dzieci i młodzieży zgłoszonych do Poradni;
 • wydawane prze Poradnię opinie i orzeczenia sformułowane są w sposób jasny i zrozumiały dla odbiorców oraz zawierają wskazania możliwe do realizacji;

3.  Zapewnienie szerokiej gamy oddziaływań terapeutycznych dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom.

 Zadania:

 • wspomaganie i terapia uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (z dysleksją rozwojową) oraz ich rodziców;
 • prowadzenie terapii oraz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami;
 • prowadzenie terapii behawioralnej dla dzieci z zburzeniami ze spectrum autyzmu;
 • prowadzenie terapii logopedycznej;
 • prowadzenie terapii dzieci zaburzeniami emocjonalnymi i z zaburzeniami zachowania;
 • prowadzenie innych form terapii (biofeedback, metoda Vernkego, Brain Boy)
 • organizowanie grup wsparcia dla rodziców dzieci z różnymi niepełno sprawnościami;
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców poprzez prowadzenie warsztatów tematycznych, w tym „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”
 • pomocy uczniom kończącym gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne w wyborze zawodu i szkoły.

Zasoby:

 • wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów (m. in. pedagodzy, psycholodzy, neurologopedzi, tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagodzy, terapeuta SI, terapeuta behawioralny);
 • pond 40-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • baza lokalowa – gabinety specjalistów, sala do badań zbiorowych, wjazd do Poradni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • dobrze wyposażone gabinety oferujące szeroki wachlarz pomocy do pracy terapeutycznej i diagnostycznej, w tym nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne (platforma do badania zmysłów, testy komputerowe);

Potrzeby:

 • pozyskanie (dokształcenie) specjalisty w zakresie terapii zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania;
 • dokształcanie pracowników w zakresie stosowania nowych metod terapeutycznych (II stopień biofeedback);
 • dokształcanie pracowników w zakresie prowadzenia różnych form pomocy rodzicom („Szkoła dla Rodziców i Wychowawców);
 • zwiększenie oferty o innowacyjne metody terapii (metoda Tomatisa)
 • zwiększenie zasobów pomocy dydaktycznych, zabawek oraz specjalistycznych programów  do prowadzenia terapii;

Efekty:

 • szybkie podjęcie interwencji terapeutycznej wobec dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnopsrawnościami;
 • prężnie działające grupy wsparcia rodziców;
 • zwiększenie liczby dzieci objętych różnymi formami terapii;
 • regularne prowadzenie cyklu warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców;