Projekt

13.12.2011

„Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej”

Cele ogólne projektu

Upowszechnienie dostępu do usług doradztwa edukacyjno-zawodowego uczniom od poziomu gimnazjum;
Upowszechnienie dostępu do rzetelnej informacji edukacyjno-zawodowej.

 

Zadania merytoryczne

Analiza obecnie funkcjonującego systemu poradnictwa zawodowego w Polsce oraz w wybranych krajach UE;
Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego w systemie oświaty w Polsce;

Pilotażowe wdrożenie i modyfikacja modelu;

Utworzenie internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej.
Zewnętrzne wspieranie szkół w realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego – pilotaż

Źródła założeń pilotażu

Rezultaty pilotażu

Przygotowanie grupy 42 doradców zawodowych do realizacji zadań zewnętrznego wspierania szkół w realizacji przez nie zadań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;

Zweryfikowane narzędzia do diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych;
Charakterystyki wszystkich szkół uczestniczących w projekcie. Raport zbiorczy z próbą uogólnienia i pokazania wariantów realizacji zewnętrznego systemu wsparcia;
Opis tworzenia i funkcjonowania sieci wsparcia osób, instytucji i organizacji świadczących na poziomie powiatu usługi z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

Opis tworzenia i funkcjonowania systemu informacji edukacyjno-zawodowej;
Wypracowanie rozwiązań organizacyjno-merytorycznych, które znajdą zastosowanie w realizacji projektów związanych z kompleksowym wspieraniem szkół;

Raport podsumowujący pilotaż.

  Koordynator Wojewódzki

Działania wspierające doradców-konsultantów

 Wspieranie metodyczne oraz merytoryczne doradców-konsultantów.

Wspieranie doradców-konsultantów w przypadkach zaistnienia problemów związanych z planowaniem, organizacją i realizacją wykonywanych zadań.

Udział w spotkaniach w szkołach.

Wspieranie doradców-konsultantów w zakresie diagnozowania i opracowywania charakterystyki szkół oraz wdrażania planów wsparcia doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Udział w spotkaniach sieci doradców zawodowych.

 Zatwierdzane dokumenty:

a) comiesięczne Karty Monitorujące ;
b) Plan Pracy na cały okres pilotażu;
c) Szczegółowe Plany Pracy na kolejne trzy miesiące.

Zatwierdzane dokumenty:

a) Diagnoza stanu realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla każdej szkoły przeprowadzonej według przekazanej metodologii;

b) Charakterystyki każdej ze szkół;
c) Plan Wsparcia dla każdej ze szkół;
d) Mapy Lokalnych Instytucji oraz Plan Rozwoju Sieci.

Udział w planowanych i nieplanowanych spotkaniach z Zespołami w miejscu ich pracy min. raz na semestr w każdym powiecie .

Przeprowadzenie z dyrektorem każdej ze szkół co najmniej dwóch rozmów (telefonicznie lub osobiście) nt. pracy doradcy-konsultanta.

Korzyści z pilotażu dla szkół

1.Zebranie kluczowych informacji i określenie potrzeb szkoły związanych z realizacją zadań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2.Opracowanie wielowymiarowej charakterystyki szkół wraz z rekomendacjami wskazującymi obszary pracy szkoły wymagające wsparcia i doskonalenia.

3. W oparciu o charakterystykę i rekomendacje opracowany zostanie Plan Wsparcia dla szkół obejmujący zadania, które:

szkoła może zrealizować lub doskonalić we własnym zakresie,

szkoła może powierzyć instytucji lub innej organizacji świadczącej usługi w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

4. Powstanie dwóch, wspierających się, sieci współpracy na terenie każdego powiatu:

– sieć umożliwiająca wymianę doświadczeń osobom zainteresowanym doradztwem zawodowym (dyrektorów, liderów WSD, pedagogów, nauczycieli),

–  sieć instytucji i organizacji świadczących usługi w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

5. Powstanie Systemu Informacji Edukacyjno-Zawodowej (portal):

bazy szkół, placówek oświatowych działających na terenie województwa

baza doradców zawodowych

Informacje dotyczące lokalnego rynku pracy, instytucji i organizacji świadczących usługi doradcze

aktualności dotyczące wydarzeń z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego

przykłady dobrych praktyk.

6. Przygotowanie liderów i ekspertów do wspierania szkół i placówek w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

 Doradca Konsultant Projektu Beata Mioduszewska