Terapia i psychoterapia

Informujemy, że wnioski na zajęcia terapeutyczne dla dzieci na rok szkolny 2024/2025 są wydawane i przyjmowane w sekretariacie poradni do 14 sierpnia 2024 r.

Przy składaniu wniosku otrzymacie Państwo wszelkie niezbędne informacje.

Od 1 lipca do 31 sierpnia br. sekretariat poradni będzie otwarty w godzinach 7:30-15:30.

Procedury przyjęcia na zajęcia terapeutyczne
 1. Podstawą do zakwalifikowania dziecka na zajęcia terapeutyczne w Poradni jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego wniosku.
 2. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. W pierwszej kolejności na cykliczną terapię w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie przyjmowane są dzieci:
  – ze złożonymi problemami rozwojowymi,
  – które w opinii/orzeczeniu mają zawarte stosowne wskazania,
  – ocenione przez terapeutę jako wymagające kontynuacji terapii,
  – które dotąd nie korzystały z terapii w Poradni,
  – nie mające możliwości korzystania z terapii w szkole/przedszkolu.
 4. Dzieci objęte zajęciami terapeutycznymi w szkole/przedszkolu na podstawie opinii lub orzeczenia są zapisywane na listę rezerwową i obejmowane wsparciem terapeutycznym w miarę możliwości kadrowo-organizacyjnych Poradni.
 5. Nabór uczniów/ dzieci na terapię na dany rok szkolny dotyczy w pierwszej kolejności tych, które zostały zgłoszone na podstawie złożonego wniosku do dnia 5 września danego roku szkolnego.
Poradnia udziela dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zapewniania specjalistyczną pomocą dzieciom i młodzieży z zaburzeniami zdrowia psychicznego.
W naszej Poradni odbywają się następujące rodzaje terapii:
6. Wnioski składane w ciągu roku szkolnego przyjmowane są na bieżąco, a ich realizacja następuje sukcesywnie, w miarę możliwości organizacyjno-kadrowych Poradni.

7. Każde dziecko, w pierwszej kolejności kwalifikowane jest w danym roku szkolnym na jeden rodzaj terapii (z wyłączeniem dzieci objętych WWRD). W przypadku dysponowania przez Poradnię wolnymi miejscami może być dodatkowo zakwalifikowane na drugą formę wsparcia terapeutycznego.

8. Czas trwania terapii planuje się na okres od 3 miesięcy do 10 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach, co wynika z okresowej oceny postępów dziecka/ucznia, terapeuta może zdecydować o jej przedłużeniu).

9. Liczba miejsc na zajęcia terapeutyczne jest uzależniona od możliwości kadrowych i organizacyjnych Poradni.

Rodzaje terapii:

Terapia psychologiczna, psychoedukacja

Terapia pedagogiczna:

 • z elementami terapii ręki
 • mająca na celu wspomaganie rozwoju i edukację osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Zespołu Aspergera
 • z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu
 • z wykorzystaniem programu komunikacji Makoton
 • z wykorzystaniem elementów terapii behawioralnej
 • z wykorzystaniem sylabowej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
 • z elementami arteterapii

Terapia logopedyczna:

 • z wykorzystaniem elementów terapii behawioralnej;
 • z wykorzystaniem metody krakowskiej, werbo-tonalnej, elementami torowania głosek;
 • z wykorzystaniem  metody Castillo-Moralesa;
 • z wykorzystaniem masażu Shantali;
 • wspomagająca rozwój i edukację osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Zespołu Aspergera.

Terapia fizjoterapeutyczna:

 • w oparciu o koncepcję NDT Baby Bobath, torowania nerwowo-mięśniowego (PNF);
 • z wykorzystaniem terapii Integracji Sensorycznej i koncepcji Sensory Babies.

Terapia EEG Biofeedback

Jest to metoda przeznaczona szczególnie dla dzieci z:

 • nadpobudliwością psychoruchową (ADHD),
 • zaburzeniami koncentracji i uwagi,
 • specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
 • trudnościami emocjonalnymi, wewnętrznymi napięciami, tremą, niską samooceną.

Jest to metoda, która zwiększa efektywność pracy mózgu, podczas której dziecko jest poddawane treningowi poprzez uczestniczenie w różnego rodzaju grach komputerowych sterowanych wyłącznie umysłem, bez stosowania klawiatury czy myszki. W terapii pomocnicze zastosowanie mają relaksacja, wizualizacja, itp.

Treningi EEG Biofeedback poprawiają koncentrację uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepszają nastrój, samoocenę i sen, uczą relaksu.

Warunkiem przyjęcia na terapię Biofeedback jest prawidłowy zapis EEG głowy. Dzieci z nieprawidłowym zapisem EEG nie są przyjmowane na terapię.

Terapia Warnkego

Jest przeznaczona do pracy z dziećmi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia, a także z zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dzięki udziałowi w tym rodzaju terapii u dziecka poprawia się koncentracja uwagi, zwiększa się szybkość zapamiętywania, pojemność pamięci, usprawniana jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, dochodzi do automatyzacji przetwarzania spostrzeżeń wzrokowych, słuchowych, zdolności motorycznych, podnosi się poziom jego umiejętności czytania, pisania, mówienia.

Terapia Instrumental Enrichment

Jest propozycją dla dzieci od 7 roku życia, szczególnie z:

 • dysleksją rozwojową i dyskalkulią;
 • problemami z koncentracją uwagi;
 • nadpobudliwością i impulsywnością (ADD, ADHD);
 • obniżoną sprawnością intelektualną;
 • nieharmonijnym rozwojem intelektualnym;
 • trudnościami wynikającymi z zaburzeń centralnego układu nerwowego (np. epilepsja, uszkodzenia mózgu);
 • trudnościami wynikającymi z zaniedbań środowiskowych;
 • trudnościami w uczeniu się;
 • zdolnymi, jako narzędzie do rozwoju poznawczego.

Metoda ta pozwala pracować nad poszczególnymi etapami procesu poznawczego: zbieraniem informacji, przetwarzania ich i konkludowania. Dzięki temu dziecko może pełniej rozwijać i wykorzystywać swój potencjał intelektualny. Udział w tym rodzaju terapii powoduje wzrost samodzielności procesów myślowych – poprzez usprawnianie i zwiększanie elastyczności procesów poznawczych, takich jak:
– uwaga
– percepcja
– pamięć
– myślenie przyczynowo – skutkowe
– myślenie krytyczne.

Zajęcia odbywają się 1-2 w tygodniu, trwają 50 minut.

Systemowe rozumienie rodziny

Wykorzystywana jest głównie w kontekście terapii rodzinnej wtedy, kiedy występują jakiekolwiek zaburzenia równowagi komunikacyjnej czy emocjonalnej w rodzinie, np. rozwód rodziców, błędy wychowawcze rodziców, ograniczona komunikacja w rodzinie, konflikty wychowawcze, trudności w ustaleniu zasad współpracy wewnątrz rodziny, przemoc psychiczna lub fizyczna, agresywne zachowania, płaczliwość, zaburzenia odżywiania, depresja.

Na podstawie rozmowy i obserwacji terapeuta wraz z rodziną analizują trudności, szukają źródeł konfliktów i ustalają możliwe zmiany i rozwiązania. Terapia rodziny jest możliwa z całą rodziną lub indywidualnie z jej członkami. Częstotliwość spotkań zależy od potrzeb rodziny. Na rozwiązania niektórych trudności wystarcza kilka spotkań, w przypadkach bardziej wymagających pracy terapia może trwać parę miesięcy.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach TSR

Trzon filozofii terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach opiera się głównie na trzech zasadach:

 1. Jeśli coś działa, rób tego więcej (należy powtarzać zachowania i czynności, które przyczyniają się do niwelowania czy likwidowania naszych kłopotów).
 2. Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej – zastąp to czymś innym (należy zupełnie zrezygnować z zachowań czy czynności, które nie prowadzą do pozytywnych efektów i w to miejsce poszukać innych). 
 3. Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj tego (nie należy „kombinować”, bo to może tylko zwiększyć problem, a według TSR warto zacząć od tych najprostszych rozwiązań).

TSR zakłada także, że nie ma „złotych środków”, czyli genialnych rozwiązań, które sprawdzą się u każdego i w każdej sytuacji, dlatego należy opracować indywidualny plan działania dla każdego człowieka. W terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach stawia się na metodę małych kroków.
Czas trwania terapii nie jest ściśle określony. Ilość spotkań najczęściej nie przekracza 10. Terapia TSR jest podejściem uniwersalnym dla wielu problemów zgłaszanych przez osoby, bez względu na ich rodzaj i stopień nasilenia.

Terapia poznawczo-behawioralna

Ten rodzaj terapii najlepiej sprawdza się w leczeniu zaburzeń bazujących na lęku i depresji. Jest bardzo skuteczna i dlatego najczęściej wykorzystywana jest w wyprowadzaniu osób z fobii, lęków napadowych, nerwic, depresji, bulimii, zaburzeń kompulsywno-obsesyjnych, schizofrenii i stresu pourazowego. Czas trwania terapii to około dwudziestu sesji odbywanych raz lub dwa razy w tygodniu. Sama sesja nie trwa zwykle więcej niż jedną godzinę.
Dzięki terapii poznawczo-behawioralnej możliwe jest rozłożenie na czynniki pierwsze sytuacji, która daje efekt w postaci zniekształconego postrzegania. W tym procesie należy wyróżnić:

 •  bodziec, czyli konkretną sytuację, która wywołuje działanie dziecka,
 • specyficzny sposób myślenia dziecka w danej sytuacji,
 • uczucia i odczucia fizyczne, które są następstwem specyficznego myślenia,
 • zachowanie (działanie), które w efekcie reprezentuje dziecko.

Metoda Kids’ Skills – Dam Radę!

Kids’ Skills – Dam Radę! jest programem dla dzieci w wieku od 3 do 11 lat przeżywających trudności i problemy natury emocjonalnej lub/i behawioralnej takich jak: lęki, złe nawyki, problemy ze snem, z koncentracją uwagi, napady złości, trudności z chodzeniem do toalety. Jest przeznaczony dla dzieci nieśmiałych, z niskim poczuciem własnej wartości i brakiem pewności siebie.

Program Kids’ Skills-Dam Radę! jest innowacyjną metodą stworzoną przez Ben’a Furman’a – fińskiego psychiatrę, psychoterapeutę, światowej sławy eksperta w dziedzinie rozwoju osobistego. Program Kids’ Skills składa się z 15 kroków, które dziecko poznaje na kolejnych sesjach. Wśród nich jest miejsce na ćwiczenie nowej umiejętności, na obserwację postępów oraz na wspólne świętowanie!

Ilość i częstotliwość spotkań z terapeutą dostosowujemy do wieku, potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Zazwyczaj proces trwa od 5 do 10 spotkań. Zaletami „Kids’ Skills – Dam Radę” są z pewnością jego prostota oraz możliwość zaangażowania w program rodziców i opiekunów dzieci. Spotkania trwają 50 minut i są podzielone na 2 części:
– terapeuta pracuje z dzieckiem nad nowymi umiejętnościami,
– terapeuta wraz z dzieckiem przedstawia rodzicom/opiekunom informacje o postępach w projekcie.

Terapia systemowa rodzin

Aktualności

Druki
do pobrania

Formularz
zgłoszeniowy

Informator

Diagnoza

Terapia
Psychoterapia

Profilaktyka
Mediacja

WCZESNE
WPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA

OŚRODEK
KOORDYNACYJNO-
REHABILITACYJNO-
OPIEKUŃCZY
"ZA ŻYCIEM"

DORADZTWO
ZAWODOWE
COACHING

SZKOŁA
DLA RODZICÓW
GRUPY WSPARCIA
SZKOLENIA

KONSULTACJE
INTERWENCJA
KRYZYSOWA