V Kongres Zarządzania Oświatą, OSKKO 22-24.09.2010 r. Warszawa

08.10.2010

I.                    „Specjalne potrzeby edukacyjne’ – wystąpienie p. Emilii Wojdyły, Z-cy Dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN:

 

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych.

(Projekt rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.)

 

 1. Rozporządzenie      jest już w ostatniej fazie przygotowań przed podpisem Ministra.
 2. Wprowadzone      zmiany nie są rewolucyjne. Przepisy doprecyzowują działania, które są już      realizowane w szkołach.
 3. W      trakcie omawiania projektu rozporządzenia p. E. Wojdyła zwróciła uwagę na      słowa „klucze” : „rozpoznawanie” i „zaspokajanie” indywidualnych potrzeb.
 4. Podkreślono, że rozpoznawanie potrzeb      w pierwszej kolejności ma następować w wyniku  działań pedagogicznych w codziennej      pracy nauczyciela (przedszkola – obserwacja pedagogiczna, kl. I-III –      rozpoznawanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się), a      następnie w razie potrzeby sięgamy po badania specjalistyczne.
 5. Rodzaje      zajęć nie zmieniają się, ale nie ma już minimalnej liczby uczniów      (zostawiono zapis o liczbie maksymalnej), zatem zajęcia można organizować nawet dla jednego ucznia, w      oddziale integracyjnym też nie będzie określonej minimalnej liczby uczniów      niepełnosprawnych.
 6. Czas      trwania zajęć dydaktyczno-wyrównawczych – 45 minut, zajęć      specjalistycznych – 60 minut.
 7. Nie      jest intencją MEN kolejne sformalizowanie pracy w szkole. Ważne jest,      aby  w szkole było współdziałanie,      praca zespołowa zgodnie z potrzebami. Nie ma potrzeby dodatkowego      dokumentowania działań Zespołu (n-le prowadzący zajęcia z uczniami, wychowawcy,      specjaliści).
 8. Uczeń,      który będzie objęty pomocą, nie musi mieć opinii czy orzeczenia.
 9. Spotkania      Zespołu co najmniej dwa razy do roku. Praca Zespołu zgodna z planem działań wspierających. Plany      mogą być przygotowane dla grupy uczniów, jeżeli będą mieli takie      same potrzeby (np. uczniowie zdolni).
 10. W      pracach Zespołu mogą uczestniczyć rodzice, których należy powiadamiać o posiedzeniach i ustaleniach Zespołu (wskazana      informacja pisemna).
 11. Daty      wejścia w życie rozporządzenia:

przedszkola i gimnazja 1.09.2011

– szkoły podstawowe i szkoły ponadgimnazjalne 1.09.2012.

 1. Jest czas na przygotowanie się szkół do zmian.      Udzielane będzie wsparcie przez Liderów Zmian, którzy rozpoczną      szkolenia nauczycieli już w październiku.
 2. Wyszkolonych      zostanie 400 Liderów, którzy spotkają się z 45 tysiącami nauczycieli w      całej Polsce. Oprócz spotkań możliwe będą indywidualne konsultacje.
 3. Równolegle trwają prace nad innymi      rozporządzeniami dotyczącymi kształcenia specjalnego uczniów      niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie (projekty na stronie MEN).

 

II.                 „System wspierania szkół” – wystąpienie p. Krystyny Szumilas – Wiceminister Edukacji Narodowej.

 

Nowe projekty MEN nakierowane na modernizacje systemu doskonalenia nauczycieli (projekty z funduszy unijnych):

– „ System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” (1. 04.2010 – 31.12. 2015)

– „Bezpośrednie wsparcie systemu doskonalenia nauczycieli – powiaty” (1.06.2011-31.12.2015)

Projekty są prowadzone przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

 

 1. Budowany jest system, który ma pomoc szkole,      nauczycielowi w spełnianiu wymagań postawionych szkole.
 2. Zasoby są (placówki      doskonalenia, biblioteki pedagogiczne, poradnie PP-P), ale trzeba      zorganizować bardziej efektywny system wsparcia.
 3. Nowy      system wsparcia ma być blisko szkoły, ma funkcjonować w dłuższym okresie      czasu.
 4. Powinien      być oddzielony od systemu kontroli.
 5. Usługi      bezpośredniego wspomagania szkoły mają być realizowane:

na zlecenie szkoły, zgodnie z jej potrzebami

– z mocy prawa, np. po stwierdzonym w wyniku ewaluacji niskim poziomie spełniania wymagań

– zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa.

 1. Nowy      system wsparcia realizowany z pierwszego projektu nie powinien być      nastawiony wyłącznie na pomoc konkretnej szkole, ale ma być impulsem do      współpracy szkół, współdziałania dyrektorów.
 2. W I      fazie projektu (na etapie tworzenia) określane i opisywane będą  zadania szkoły, określany profil      kompetencji i przygotowania osób realizujących, opracowane zostaną      szkolenia dla osób prowadzące wsparcie, przygotowane materiały      merytoryczne do wykorzystania w trakcie wspomagania.
 3. Szkoły      zostaną przygotowane do korzystania z sytemu wsparcia (kampania      informacyjna, szkolenia dla dyrektorów, materiały informacyjne, itd.)
 4. Drugi      projekt realizowany będzie na poziomie powiatów.
 5. Finansowane      będzie konkretne wsparcie szkół.
 6. Zaangażowane zostaną powiatowe      placówki doskonalenia nauczycieli, które będą mogły aplikować o dotacje.
 7. Umowy      będą podpisywane z powiatami.
 8. Zasady      naboru szkół zostaną precyzyjnie określone. Dostęp dla szkół będzie jawny      i równy.
 9. Na      przełomie 2010/2011 przygotowywana będzie kadra do wsparcia. Drugi projekt      (powiatowy) ruszy za 8 miesiące.

 

III.               „Metoda projektu w gimnazjum. Prezentacja nowego poradnika ORE.”- p. Andrzej Jasiński, ORE.

Prezentacja poradników przygotowanych w Ośrodku Rozwoju Edukacji dotyczących gimnazjalnego projektu edukacyjnego.

 

– „Metoda projektów w gimnazjum” Agnieszka Mikina, Bożena Zając

– „Jak organizować i realizować projekty edukacyjne?” Jacek Strzemieczny

 

 1. Poradniki      niebawem będą dostępne w wersji elektronicznej na stronie ORE i CEO.
 2. W      poradnikach będą podane m.in. propozycje dotyczące kryteriów oceniania      projektu zgodnie z zapisami w rozporządzeniu o ocenianiu.
 3. Organizowane      jest wsparcie dla gimnazjów poprzez szkolenie koordynowane przez ORE.      Nabór szkół za pośrednictwem kuratoriów.

 

Więcej informacji o projekcie edukacyjnym w materiałach informacyjnych z Kongresu.

 

IV. Wystąpienie pani Katarzyny Hall – Minister Edukacji Narodowej.

 

 

 1. Rozwijanie      kompetencji młodzieży w Polsce – doświadczenia i perspektywy – prezentacja      przedstawiona podczas seminarium ministrów edukacji na temat obowiązkowego      kształcenia – Bruksela 6.07.2010 r.
 2. Odpowiedzi na pytania uczestników      Kongresu:

– opóźnienie wejścia w życie rozporządzenia o organizacji roku szkolnego jest spowodowane dużą liczbą zgłoszonych uwag, które należało przeanalizować

– w projektach realizowanych za pieniądze unijne należy uwzględniać także koszty dowozu dzieci na zajęcia

– przedszkola, szkolnictwo zawodowe może liczyć na wsparcie przede wszystkim z pieniędzy unijnych, nie z budżetu państwa

– rozpoczęto prace nad możliwością subwencjonowania przedszkoli,  zwłaszcza najstarszych grup dzieci (wymaga to jednak zmian ustawowych, długiego czasu)

– w dyskusjach „zamieszkały” czy „zameldowany” najważniejsze jest zapewnienie dziecku realizacji obowiązku szkolnego w miejscu najbliższym, nie można karać dziecka za niedopełnienie przez rodziców obowiązku zameldowania (w USO jest mowa o „ zamieszkaniu”, nie pytamy o meldunek)

– o liczebności klas decydują organy prowadzące, jest wiele przykładów, że OP godzą się na zmniejszanie liczby uczniów w oddziałach; duże liczby uczniów stanowią niespełna 3%, niezasadne jest dokonywanie zmian w przepisach dla tak niewielu sytuacji (są  to sytuacje trudne, ale decyzje należą do samorządów)

– być może będzie ogólnopolski próbny egzamin gimnazjalny według nowych zasad

– w bieżącym roku szkolnym planowane jest przygotowanie rozporządzenia o zmianach w ramowych planach nauczania dla klas IV-VI i w szkołach ponadgimnazjalnych

– zmiany w rozporządzeniu o ocenianiu w szkołach dla dorosłych były spowodowane wnioskami z kontroli NIK, zapisy są niedoskonałe, należy je traktować jako wariant przejściowy, planowane jest wspieranie szkół dla dorosłych w zależności od osiąganych przez nie efektów (np. jeżeli uczeń zda egzamin zewnętrzny), a nie płacić z pieniędzy budżetowych tylko za to, że uczeń zapisał się do szkoły

– trwają prace Zespołu zajmującego się zmianami w Karcie Nauczyciela – propozycje zmian w przepisach będą dopiero jak partnerzy społeczni dojdą do porozumienia

– dyskusja nad rozliczeniem 40 godzinnego tygodnia pracy nauczyciela – aby zmusić nauczyciela do przebywania w szkole 40 godzin, najpierw należy zapewnić mu właściwe miejsce pracy, którego w większości szkół nie ma

– rozważany będzie wariant rozliczania godzin karcianych w skali całej szkoły, a nie jak obecnie dla jednego nauczyciela.