Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne dziecka od chwili wykrycia pierwszych symptomów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej. W ramach wczesnego wspomagania organizowane są bezpłatne zajęcia, w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie, które dopasowuje się do indywidualnych potrzeb dziecka. Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym.

W ramach działalności Poradnia oferuje możliwość uczestnictwa w następujących zajęciach (dobieranych do potrzeb i możliwości dziecka):

1. Terapia psychologiczna z wykorzystaniem elementów terapii behawioralnej

2. Terapia pedagogiczna

3. Terapia logopedyczna

4. Terapia fizjoterapeutyczna

5. Terapia EEG Biofeedback

6. Terapia Warnkego

7. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Do zadań zespołu specjalistów należy w szczególności:
 • pomoc dziecku w wykorzystaniu i rozwijaniu potencjału rozwojowego jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych,
 • wspieranie rodziców w rozwijaniu właściwych postaw rodzicielskich i tworzeniu warunków sprzyjających wzmacnianiu więzi emocjonalnej z dzieckiem,
 • wspomaganie rodziców w radzeniu sobie z zachowaniami trudnymi dziećmi,
  udzielanie informacji dotyczących niepełnosprawności dziecka oraz pomoc w budowaniu realistycznych oczekiwań w stosunku do możliwości rozwojowych dziecka,
 • przygotowanie dziecka do korzystania z edukacji i innych form opieki oraz informacja o możliwościach wyboru odpowiedniej placówki opiekuńczej czy edukacyjnej,
 • udzielanie rodzicom wskazówek dotyczących prowadzenia ćwiczeń i organizowania zabaw stymulujących rozwój dziecka w środowisku rodzinnym,
 • służenie radą w odpowiedniej organizacji środowiska domowego, przystosowanego do specjalnych potrzeb dziecka, doborze sprzętu rehabilitacyjnego, zabawek edukacyjnych, pomocy dydaktycznych,
 • informowanie o możliwościach uzyskania pomocy medycznej, socjalnej, prawnej oraz pomocy ze strony organizacji pozarządowych,
 • ustalenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka
 • analizowanie skuteczności udzielanej pomocy i ocena postępów dziecka.

Aby dziecko mogło uczestniczyć w terapii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez zespół orzekający publicznej bądź niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej. Taki zespół działa także w naszej Poradni.

Do uzyskania opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju potrzebne są:

 1. Ocena psychologiczno-pedagogiczna rozwoju dziecka. Może być przeprowadzona w Poradni po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające niepełnosprawność dziecka (druk do pobrania).
 3. Opinia z przedszkola (jeżeli dziecko do niego uczęszcza).
 4. Dokumentacja lekarska z przebiegu leczenia lub Orzeczenie o Niepełnosprawności wydane przez Komisję ds. Orzekania o Niepełnosprawności (jeżeli dziecko posiada).
 5. Wniosek
Zaburzenia kwalifikujące do włączenia dziecka
do terapii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:
 • niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
 • niepełnosprawność ruchowa w skutek m.in. mózgowego porażenia dziecięcego, afazji
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu, całościowe zaburzenia rozwojowe, Zespół Aspergera,
 • słabowidzenie,
 • słabosłyszenie, głuchota
 • niepełnosprawności sprzężone, obejmujące co najmniej dwie z powyższych kategorii.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017, poz. 1635)

Szczegółowych informacji na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka udziela Agnieszka Górska – koordynator WWRD  pod nr tel. (89) 646 65 98 lub osobiście po umówieniu terminu spotkania.

Aktualności

Druki
do pobrania

Formularz
zgłoszeniowy

Informator

Diagnoza

Terapia
Psychoterapia

Profilaktyka
Mediacja

WCZESNE
WPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA

OŚRODEK
KOORDYNACYJNO-
REHABILITACYJNO-
OPIEKUŃCZY
"ZA ŻYCIEM"

DORADZTWO
ZAWODOWE
COACHING

SZKOŁA
DLA RODZICÓW
GRUPY WSPARCIA
SZKOLENIA

KONSULTACJE
INTERWENCJA
KRYZYSOWA