„Program za życiem”

Zespół Placówek Pedagogicznych, przy ul. Sportowej 1 w Ostródzie został powołany do pełnienia funkcji wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie powiatu ostródzkiego. W dniu 27.XI.2017 roku podpisano porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej Nr MEN/2017/DWKI/1669 na finansowanie działań w ramach OKRO w latach 2017-2021.

W dniu 14 kwietnia 2022 roku podpisano kolejne Porozumienie nr MEiN/2022/DWEW/1124 na realizację zadania dotacji celowej w latach 2022 – 2026.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1, w związku z art. 359 pkt 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) pn. Przeprowadzenie zajęć polegających na wieloaspektowej i kompleksowej pomocy niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie

Ośrodek powstał w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole. Zadania ośrodka określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz.U. z 2017 r. poz.1712).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem ośrodek realizuje następujące zadania:

 1. udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 2. wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej,
 3. fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 4. wskazuje jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom;
 5. organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 6. koordynuje korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

Ośrodek koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczy:

 1. udziela dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;
 2. zapewnia specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;
 3. zapewnia konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

Adresaci programu:

• dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których wykryto wady rozwojowe (wg ICD – 10) – dzieci niepełnosprawne oraz zagrożone niepełnosprawnością,

• rodzice w/w dzieci.

 

Nabór dzieci jest prowadzony przez cały rok.
Udział w projekcie jest dla uczestnika bezpłatny.

 

Ośrodek koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczy w ramach swojej działalności oferuje możliwość uczestnictwa w następujących zajęciach (dobieranych do potrzeb i możliwości dziecka):

Terapia psychologiczna

z wykorzystaniem elementów terapii behawioralnej 

Terapia pedagogiczna

 • z elementami terapii ręki 
 • mająca na celu wspomaganie rozwoju i edukację osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Zespołu Aspergera 
 • z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu 
 • z wykorzystaniem programu komunikacji Makoton 
 • z wykorzystaniem elementów terapii behawioralnej 
 • z wykorzystaniem sylabowej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej 
 • z elementami arteterapii 

Terapia logopedyczna:

 • z wykorzystaniem elementów terapii behawioralnej
 • z wykorzystaniem metody krakowskiej, werbo-tonalnej, elementami torowania głosek
 • z wykorzystaniem  metody Castillo-Moralesa
 • z wykorzystaniem masażu Shantali
 • mająca na celu wspomaganie rozwoju i edukację osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Zespołu Aspergera

Terapia fizjoterapeutyczna:

 • w oparciu o koncepcję NDT Baby Bobath, torowania nerwowo-mięśniowego (PNF)
 • z wykorzystaniem terapii Integracji Sensorycznej i koncepcji Sensory Babies

Terapia EEG Biofeedback

Terapia Warnkego

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

z wykorzystaniem programu „Strażnicy Uśmiechu”

Aby uzyskać wsparcie w ramach tego projektu Rodzic/Opiekun prawny powinien przedłożyć:

1. obowiązkowo minimum jeden z poniższych dokumentów:
• zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałą w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo specjalistę w dziedzinie pediatrii;
• opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
• zaświadczenie lekarza o zagrożeniu niepełnosprawnością i potrzebą objęcia dziecka pomocą w ramach wczesnego wspomagania rozwoju;

2. dokumenty dodatkowe:
• orzeczenie o niepełnosprawności;
• wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich;
• dokumentacja medyczna dotycząca leczenia specjalistycznego;
• opinia ze żłobka / przedszkola / lub placówki, do której uczęszcza dziecko.
3. wniosek o objęcie dziecka opieką Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Zespole Placówek Pedagogicznych w Ostródzie
Informacje udzielane są przez koordynatora programu Agnieszkę Górską pod nr tel. (89) 646 65 98 lub osobiście po umówieniu terminu spotkania.

 

 

Do pobrania:

LISTA LEKARZY SPECJALISTÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa-dostepnego-dla-mieszkancow-Powiatu-Ostrodzkiego-pdf

 

Projekt na lata 2022 – 2026


 

Projekt na lata 2017 – 2021

 

 

 

 

 

Aktualności

Druki
do pobrania

Formularz
zgłoszeniowy

Informator

Diagnoza

Terapia
Psychoterapia

Profilaktyka
Mediacja

WCZESNE
WPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA

OŚRODEK
KOORDYNACYJNO-
REHABILITACYJNO-
OPIEKUŃCZY
"ZA ŻYCIEM"

DORADZTWO
ZAWODOWE
COACHING

SZKOŁA
DLA RODZICÓW
GRUPY WSPARCIA
SZKOLENIA

KONSULTACJE
INTERWENCJA
KRYZYSOWA