„Program za życiem”

Zespół Placówek Pedagogicznych, przy ul. Sportowej 1 w Ostródzie został powołany do pełnienia funkcji wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie powiatu ostródzkiego. W dniu 27.XI.2017 roku podpisano porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej Nr MEN/2017/DWKI/1669 na finansowanie działań w ramach OKRO w latach 2017-2021.

W dniu 14 kwietnia 2022 roku podpisano kolejne Porozumienie nr MEiN/2022/DWEW/1124 na realizację zadania dotacji celowej w latach 2022 – 2026.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1, w związku z art. 359 pkt 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) pn. Przeprowadzenie zajęć polegających na wieloaspektowej i kompleksowej pomocy niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7c908df1-c958-4239-a892-6651fd96ae71

Ośrodek powstał w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole. Zadania ośrodka określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz.U. z 2017 r. poz.1712).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem ośrodek realizuje następujące zadania:

 1. udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 2. wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej,
 3. fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 4. wskazuje jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom;
 5. organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 6. koordynuje korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

Ośrodek koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczy:

 1. udziela dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;
 2. zapewnia specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;
 3. zapewnia konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

Adresaci programu:

• dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których wykryto wady rozwojowe (wg ICD – 10) – dzieci niepełnosprawne oraz zagrożone niepełnosprawnością,

• rodzice w/w dzieci.

 

Nabór dzieci jest prowadzony przez cały rok.
Udział w projekcie jest dla uczestnika bezpłatny.

 

Ośrodek koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczy w ramach swojej działalności oferuje możliwość uczestnictwa w następujących zajęciach (dobieranych do potrzeb i możliwości dziecka):

Terapia psychologiczna

z wykorzystaniem elementów terapii behawioralnej 

Terapia pedagogiczna

 • z elementami terapii ręki 
 • mająca na celu wspomaganie rozwoju i edukację osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Zespołu Aspergera 
 • z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu 
 • z wykorzystaniem programu komunikacji Makoton 
 • z wykorzystaniem elementów terapii behawioralnej 
 • z wykorzystaniem sylabowej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej 
 • z elementami arteterapii 

Terapia logopedyczna:

 • z wykorzystaniem elementów terapii behawioralnej
 • z wykorzystaniem metody krakowskiej, werbo-tonalnej, elementami torowania głosek
 • z wykorzystaniem  metody Castillo-Moralesa
 • z wykorzystaniem masażu Shantali
 • mająca na celu wspomaganie rozwoju i edukację osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Zespołu Aspergera

Terapia fizjoterapeutyczna:

 • w oparciu o koncepcję NDT Baby Bobath, torowania nerwowo-mięśniowego (PNF)
 • z wykorzystaniem terapii Integracji Sensorycznej i koncepcji Sensory Babies

Terapia EEG Biofeedback

Terapia Warnkego

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

z wykorzystaniem programu „Strażnicy Uśmiechu”

Aby uzyskać wsparcie w ramach tego projektu Rodzic/Opiekun prawny powinien przedłożyć:

1. obowiązkowo minimum jeden z poniższych dokumentów:
• zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałą w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo specjalistę w dziedzinie pediatrii;
• opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
• zaświadczenie lekarza o zagrożeniu niepełnosprawnością i potrzebą objęcia dziecka pomocą w ramach wczesnego wspomagania rozwoju;

2. dokumenty dodatkowe:
• orzeczenie o niepełnosprawności;
• wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich;
• dokumentacja medyczna dotycząca leczenia specjalistycznego;
• opinia ze żłobka / przedszkola / lub placówki, do której uczęszcza dziecko.
3. wniosek o objęcie dziecka opieką Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Zespole Placówek Pedagogicznych w Ostródzie
Informacje udzielane są przez koordynatora programu Agnieszkę Górską pod nr tel. (89) 646 65 98 lub osobiście po umówieniu terminu spotkania.

Aktualności

Druki
do pobrania

Formularz
zgłoszeniowy

Informator

Diagnoza

Terapia
Psychoterapia

Profilaktyka
Mediacja

WCZESNE
WPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA

OŚRODEK
KOORDYNACYJNO-
REHABILITACYJNO-
OPIEKUŃCZY
"ZA ŻYCIEM"

DORADZTWO
ZAWODOWE
COACHING

SZKOŁA
DLA RODZICÓW
GRUPY WSPARCIA
SZKOLENIA

KONSULTACJE
INTERWENCJA
KRYZYSOWA