Regulamin udostępniania zbiorów

 Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 28/2020/2021

 z dnia 16.06.2021

 

Regulamin udostępniania zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej
Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie

  

Regulamin opracowano na podstawie Statutu Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

 w  Ostródzie obowiązującego od  01.09.2014 r.

§1

        Regulamin określa tryb i warunki udostępniania zbiorów w Zespole Placówek Pedagogicznych w Ostródzie Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie oraz prowadzenia działalności informacyjnej.

§2

 1. Zbiory biblioteczne są powszechnie dostępne dla nauczycieli, studentów, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz innych kształcących się i doskonalących osób.
 2. Podstawą zapisania czytelnika do Biblioteki jest udostępnienie danych osobowych. Pracownicy Biblioteki, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), zbierają i utrwalają w komputerowej bazie danych Biblioteki dane osobowe na podstawie dowodu tożsamości.
 3. Czytelnik, w chwili zapisywania się do Biblioteki, podpisuje zobowiązanie potwierdzając tym samym znajomość niniejszego Regulaminu oraz zezwala na przetwarzanie swoich danych osobowych i komputerowe udostępnianie zbiorów.
 4. Dane osobowe czytelników nie są udostępniane innym podmiotom, a wykorzystywane jedynie w działalności statutowej Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie. Wykorzystywane są przy:
 • egzekwowaniu zwrotu materiałów bibliotecznych (kary, upomnienia, dochodzenie praw

ZPP Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie na drodze sądowej),

 • badaniach statystycznych (zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej; Dz.U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.).
 1. Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawienia.
 2. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić  ZPP Powiatową  Bibliotekę  Pedagogiczną  w Ostródzie o każdorazowej zmianie adresu, nazwiska, miejsca pracy lub nauki.
 3. Biblioteka jest otwarta dla czytelnika w dniach i godzinach zatwierdzonych przez p.o. Dyrektora Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie , z zastrzeżeniem możliwości ich czasowej zmiany:
  1) zmiany godzin pracy Biblioteki podawane są w bieżących ogłoszeniach;
  2) w dni ustawowo wolne od pracy Biblioteka jest nieczynna.
 4. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne. Użytkownik pokrywa jednak koszty usług określonych w wykazie opłat wprowadzonym zarządzeniem p.o. Dyrektora Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie, zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o biblio-tekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, późn. zm.).

§3

 1. Czytelnik chcący wypożyczyć zbiory biblioteczne Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie winien okazać pracownikowi Biblioteki kartę biblioteczną.
 2. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za wypożyczenia dokonywane przy użyciu jego karty bibliotecznej.
 3. Zagubienie lub kradzież karty bibliotecznej winna być jak najszybciej zgłoszona pracownikom Biblioteki.

§4

 1. Czytelnik ma prawo wypożyczyć, na zewnątrz :

1) nauczyciele wszystkich placówek oświatowych – 10 książek

    2) studenci piszący pracę magisterską, licencjacką lub doktorską po okazaniu ważnej    legitymacji studenckiej – 10 książek

3) pozostali studenci – 5 książek

4) uczniowie szkół ponadpodstawowych – 5 książek

5) inni czytelnicy – 5 książek

 1. Każdy czytelnik może wypożyczyć 5 jednostek inwentarzowych zbiorów audiowizualnych i 5 jednostek inwentarzowych broszur.
 2. Materiały biblioteczne wypożyczane są:

   1) książki na 1 miesiąc, wyjątek stanowią pozycje często poszukiwane, które wypożyczane są na krótszy termin  każdorazowo ustalany z bibliotekarzem,

    2) zbiory audiowizualne na termin ustalony z pracownikiem Biblioteki.

    3) w przypadku, gdy czytelnik ma wypożyczone książki ponad 6 miesięcy, ZPP Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie zastrzega sobie prawo do zażądania zwrotu tych książek, celem sprawdzenia ich stanu technicznego.

  4) w przypadku, gdy czytelnik ma wypożyczone zbiory audiowizualne ponad 6 miesięcy, ZPP Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie zastrzega sobie prawo do zażądania zwrotu tych zbiorów, celem sprawdzenia ich stanu technicznego.

 1. Termin zwrotu materiału bibliotecznego, o którym mowa w ust. 3 może być przedłużony przez czytelnika osobiście, telefonicznie lub pocztą e-mail. Prośba o prolongatę winna być zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym upływa termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 2. Ostateczną decyzję o przedłużeniu terminu zwrotu podejmuje pracownik Biblioteki.
 3. Przedłużeniu nie podlegają zbiory, na które w danym czasie jest zapotrzebowanie ze strony innych czytelników.
 4. Czytelnik może zamówić zbiory, które są w danej chwili wypożyczone. Odbiór zamówionych pozycji musi nastąpić nie później niż 7 dni od daty ich zwrotu.
 5. Istnieje możliwość sprowadzenia książek z innych bibliotek w kraju, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (koszty przesyłki pokrywa czytelnik). Sprowadzone książki udostępniane są czytelnikom wyłącznie na miejscu w Bibliotece.

 

§5

 1. Czytelnik jest zobowiązany zwracać udostępnione mu zbiory biblioteczne w określonym terminie.
 2. W Bibliotece stosuje się komputerowy system naliczania kary za przetrzymanie wypożyczonego materiału bibliotecznego.
 3. Wysokość opłat za przetrzymywanie zbiorów Biblioteka pobiera zgodnie z wykazem opłat wprowadzonym zarządzeniem p.o. Dyrektora Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie.
 4. Kara, o której mowa w ust.2, wynosi 0,20 groszy (słownie: dwadzieścia groszy) za każdy dzień zwłoki poza termin przewidziany w/w Regulaminie dla każdej wypożyczonej pozycji.
 5. O wysokości kary, naliczonej przez system według zasad określonych w ust. 4, czytelnik informowany jest przez pracownika Biblioteki podczas zwrotu danego materiału bibliotecznego.
 6. Przynajmniej dwa razy w roku pracownicy Biblioteki wysyłają czytelnikom pisemne monity

  do zwrotu wypożyczonych zbiorów. Wówczas do wysokości kary naliczonej przez system doliczony zostanie koszt monitu.

 1. Jeżeli metody określone w ust. 4 i 6 nie odnoszą rezultatu, ZPP Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie kieruje sprawę do Sądu Rejonowego.
 2. Nie zwrócenie wypożyczonego materiału bibliotecznego i nie uregulowanie należności z tytułu jego przetrzymania powodują blokadę konta czytelnika.
 3. Czytelnik nagminnie nieprzestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, może zostać czasowo pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.

§6

 

 1. Czasopisma, księgozbiór podręczny oraz materiały wypożyczone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniane są czytelnikom jedynie na miejscu.
 2. Biblioteka, w miarę możliwości, udostępnia czytelnikom stanowiska komputerowe do przeglądania:

    1) dokumentów elektronicznych gromadzonych w Bibliotece,

    2) dokumentów elektronicznych dostępnych w Internecie,

    3) bazy katalogowej Biblioteki.

 

§7

 1. Ze zbiorów Biblioteki można wykonać:

    1) skan materiału bibliotecznego znajdującego się w księgozbiorze podręcznym czytelni, który obejmuje jedynie zakres własnego użytku osobistego niezwiązanego z celem zarobkowym czytelnika.

   

§8

 1. Czytelnik i pracownicy Biblioteki powinni zwracać uwagę na stan techniczny udostępnianych i zwracanych zbiorów.
 2. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zagubienie lub zniszczenie powierzonych mu zbiorów.
 3. W zamian za zagubiony lub zniszczony materiał biblioteczny czytelnik powinien:

    1) odkupić taki sam materiał biblioteczny,

 2) zapłacić kwotę odpowiadającą cenie rynkowej materiału bibliotecznego, ustalonej przez  bibliotekarza,

    3) po uzgodnieniu z bibliotekarzem oddać w zamian inny materiał biblioteczny o zbliżonej

wartości i treści.

§9

 1. Pracownicy ZPP Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie powinni udzielać czytelnikowi informacji o aktualnej zawartości zbiorów bibliotecznych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na nowości wydawnicze.
 2. W miarę możliwości ZPP Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie czytelnik może telefonicznie lub elektronicznie uzyskać informację na temat materiałów bibliotecznych lub je zamówić – jednak jednorazowo nie więcej niż 3 pozycje.
 3. Pracownicy ZPP Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie winni pomagać czytelnikowi w korzystaniu z:
 • katalogów tradycyjnych i elektronicznych,
 • kartotek zagadnieniowych,
 • bibliografii,
 • nowoczesnych form przekazu informacji,
 • nowoczesnych form udostępniania.
 1. Pracownicy Biblioteki nie udzielają informacji o danych osobowych czytelników.

 

§10

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.06.2021 r.
Regulamin korzystania z komputerów przez użytkowników

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 29/2020/2021

                                                                                                                                       z dnia 16.06.2021

 

 

Regulamin korzystania z komputerów przez użytkowników Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie

§1

Regulamin reguluje tryb i zasady korzystania z komputerów w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Użytkownicy mają możliwość pracy na komputerach udostępnionych w wypożyczalni oraz czytelni Biblioteki.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z komputerów zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy wyłącznie w celach edukacyjnych , kształcenia ustawicznego i samokształcenia.
 3. Prawo do korzystania z komputerów Biblioteki mają wszystkie zainteresowane osoby powyżej 16 roku życia.
 4. Korzystanie z komputerów możliwe jest w dniach i godzinach pracy Biblioteki zatwierdzonych przez p.o. Dyrektora Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie.
 5. Komputery nie mogą być wykorzystywane do:
 • tworzenia, gromadzenia, prezentowania lub rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych,
 • przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc i niezgodnych z prawem,
 • zabawy,
 • prowadzenia działalności komercyjnej.
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez osoby uprawnione (pracownicy Biblioteki).
 2. Użytkownicy mogą korzystać z własnych komputerów przenośnych w czytelniach Biblioteki w miejscu wskazanym przez dyżurującego pracownika.
 3. Niemożliwe jest podłączenie przez użytkowników własnych komputerów przenośnych do sieci LAN Biblioteki i poprzez tę sieć do Internetu.

 

§3

Prawa Użytkowników

 1. Użytkownikom zapewnia się pomoc dyżurującego pracownika:
  • przy wyszukiwaniu informacji w elektronicznej bazie katalogowej Libra Net
  • w obsłudze programów zainstalowanych na komputerach Biblioteki (dyżurujący pracownik nie uczy jednak obsługi programów użytkowych),
 2. Na udostępnionych komputerach użytkownik ma prawo do:
  • korzystania z elektronicznej bazy katalogowej Libra Net
  • przeglądania zasobów sieci Internet,
  • korzystania z dostępnego oprogramowania, które mogą być wykorzystywane jedynie do wstępnej obróbki i przeglądania plików,
  • możliwości zapisu wyników wyszukiwania na własnej dyskietce, dysku optycznym lub urządzeniu typu PenDrive.

 

 • skanowania materiałów gromadzonych przez Bibliotekę, znajdujących się w księgozbiorze podręcznym czytelni , który obejmuje jedynie zakres własnego użytku osobistego niezwiązanego z celem zarobkowym czytelnika.
 1. Czynności opisane w ust.2 pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 wykonywane są samodzielnie przez Użytkownika.

 

§4

Obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownicy winni stosować się do zasad niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku korzystania z udostępnionych komputerów użytkowników obowiązuje:
 • pokazanie dyżurnemu nauczycielowi bibliotekarzowi karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości ze zdjęciem (co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie danych osobowych dla celów statystycznych),
 • zajęcie miejsca przy stanowisku komputerowym wskazanym przez dyżurującego pracownika (zmiana stanowiska każdorazowo wymaga zgody dyżurującego pracownika),
 • zgłoszenie dyżurnemu pracownikowi faktu opuszczenia stanowiska.
 • ograniczenie czasu pracy z komputerem do jednej godziny, po upływie którego użytkownik winien zwolnić dostęp do komputera.
 1. 3. Bez względu na lokalizację komputera Użytkownik winien zgłosić dyżurnemu pracownikowi Biblioteki wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości związane z pracą komputerów.
 2. Użytkownikom zabrania się:
 • działania powodującego dewastację lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia,
 • wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji oprogramowania udostępnianych komputerów,
 • instalowania i uruchamiania innych programów niż zainstalowane,
 • instalowania i uruchamiania gier komputerowych,
 • przeglądania stron niezgodnych z prawem i normami obyczajowymi,
 • prowadzenia działalności komercyjnej,
 • korzystania z narzędzi do komunikacji typu: CHAT, IRC,  GaduGadu, Tlen, Skype, GTalk), bramek służących do wysyłania SMS-ów lub innych mających wyłącznie charakter rozrywkowy,
 • wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych,
 • rozsyłania korespondencji seryjnej i obszernych załączników, jak też innych działań, które zakłócają pracę sieci komputerowej (np. słuchanie radia internetowego),
 • wyłączania komputerów,
 • jedzenia i picia przy komputerach.

 

§5

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku nieprzestrzegania zasad niniejszego Regulaminu pracownicy Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie mają prawo żądać natychmiastowego opuszczenia stanowiska komputerowego.
 2. Korzystanie z komputerów w danym miejscu może być czasowo ograniczone lub zawieszone, a informacje o tym będą każdorazowo ogłaszane.
 3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.
 4. Biblioteka nie gwarantuje 100% ochrony antywirusowej i nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania wirusów.
 5. Rozstrzyganie spraw spornych lub nieuregulowanych niniejszym Regulaminem leży w kompetencjach p. o. Dyrektora Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie.

 

§6

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.06.2021 r.

Aktualne zasady korzystania z Biblioteki w okresie epidemii COVID – 19

Aktualne zasady korzystania z Biblioteki
w okresie epidemii COVID-19

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa dotyczące przebywania w budynku oraz udostępniania zbiorów bibliotecznych:

 1. Czytelnicy wchodzą do Biblioteki w maseczkach.
 2. Po wejściu do Biblioteki muszą zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym.
 3. W Bibliotece w tym samym czasie może przebywać 1 osoba.
 4. Ogranicza się Czytelnikom wolny dostęp do stanowisk komputerowych.
 5. W celu skrócenia czasu przebywania w Bibliotece, zachęcamy Czytelników, aby potrzebne materiały/publikacje w miarę możliwości wyszukiwali w katalogu online Biblioteki na własnych urządzeniach, a następnie składali zamówienia na interesujące ich publikacje telefonicznie 89 646 25 81 lub e-mailowo: wypozyczalnia.pbp.ostroda@gmail.com.
 6. Pracownicy Biblioteki udzielają Czytelnikom porad i konsultacji telefonicznie oraz mailowo.
 7. Bibliotekarz po skompletowaniu zamówienia Czytelnika umawia z nim telefonicznie lub e-mailowo termin odbioru książek.
 8. Zwrócone zbiory są na 14 dni wyłączone z udostępniania, gdyż są poddawane kwarantannie.
 9. Ogranicza się Czytelnikom wolny dostęp do czytelni i jej zbiorów.
 10. Bibliotekarze pomagają Czytelnikom w dotarciu do zbiorów zgromadzonych w czytelni poprzez skanowanie artykułów z czasopism i prac zbiorowych. Zeskanowane artykuły przesyłają czytelnikom drogą elektroniczną. Zamówienia na wykonanie skanów przesłać należy na adres wypozyczalnia.pbp.ostroda@gmail.com.

Katalog
on-line

Materiały
edukacyjne

Wystawy
on-line

Zaproponuj
do zbiorów

Aktualności

O bibliotece

Zasady korzystania
z biblioteki

Warto
przeczytać

Oferta
i wspomaganie
szkół

Czasopisma

Zestawienia
bibliograficzne

Otwarte
zasoby
edukacyjne