Deklaracja dostępności Strona Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie

Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie. Strona Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie – PoradniaPP.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-07
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Dudka.
 • E-mail: informatyk@poradnia.ostroda.pl
 • Telefon: 896466598

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie
 • Adres: ul. Sportowa 1
  14-100 Ostróda
 • E-mail: sekretariat@poradnia.ostroda.pl
 • Telefon: 896466598

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie, ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda. Obiekt usytuowany jest w skrzydle budynku Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie. Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla wózków. Wejście główne do placówki jest oznakowane. Sekretariat znajduję się w pokoju nr 10 na pierwszym piętrze. Pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i na każdym piętrze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem (od strony ulicy Sportowej) zlokalizowany jest parking dla pracowników i klientów poradni. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie nie ma pętli indukcyjnych. W Poradni nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, natomiast informacje o poszczególnych gabinetach zostały wyraźnie nadrukowane na kontrastowych tłach. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Poradni przy wejściu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii – tel. 89 646 65 98. W Poradni istnieje możliwość załatwienia sprawy przez osoby z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową. Osoby wymagające pomocy tłumacza powinny zgłosić taką potrzebę w Sekretariacie ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej na 5 dni roboczych przed tym zdarzeniem. Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z Poradnią poprzez przesłanie: • wiadomości e-mail pod adres: sekretariat@poradnia.ostroda.pl •wiadomości poprzez
elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

Informacje dodatkowe

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Biblioteka Pedagogiczna