Informacja!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie, ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda, REGON 361866240, NIP 741-21-29-563, tel. 89 646 65 98, email: sekretariat@poradnia.ostroda.pl (Administrator, ZPP).

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, realizacją praw przysługujących na mocy RODO oraz w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych (IOD), pocztą tradycyjną na wskazany w poprzednim punkcie adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na adres email: kontakt@idpo.pl. Funkcję IOD pełni Tomasz Trzciałkowski.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ZPP i w zakresie działań ZPP. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek ciążący na Administratorze wynikający z realizacji przepisów ustawowych, a także wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. W określonych sprawach, podstawą przetwarzania może być również zawarcie i wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, a nawet zgoda na przetwarzanie, w przypadkach, kiedy podanie danych np. kontaktowych ułatwi i przyspieszy załatwienie sprawy.

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na polecenie Administratora.

5. Dane osobowe będą co czasu osiągnięcia celu, o którym mowa w punkcie 3, a następnie przechowywane, zgodnie z obowiązującym Administratora normatywem kancelaryjno-archiwalnym. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed jej cofnięciem.

6. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest wymogiem określonym w przepisach ustawy. W przypadku zawarcia umowy, stanowi warunek jej zawarcia i wykonania. Odmowa podania danych uniemożliwi wykonanie przepisów ustawy lub zawarcie umowy.

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, oraz nie będą profilowane.

8. Osoba, której dane dotyczą posiada następujące prawa wynikające z przepisów RODO:

  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie i na zasadach opisanych na stronie Urzędu pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155;
  • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.