konsultacje

Dni Otwarte. Dyrektor i Pracownicy Zespołu Placówek Pedagogicznych zapraszają Rodziców i Nauczycieli!

Informujemy, że od 2 października 2019 roku w każdą środę w godzinach 15.30-17.30 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej udzielane będą bezpłatne konsultacje dla Rodziców i Nauczycieli.
W związku z trwającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii związanym z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz potrzebą zachowania reżimu sanitarnego, aby skorzystać z konsultacji w ramach Dnia Otwartego należy zgłosić telefonicznie swoją wizytę dzwoniąc pod numer telefonu: 89 646 65 98 lub 511 467 910.

Udzielamy także pierwszej pomocy psychologicznej osobom wymagającym wsparcia w wyniku nagłych i trudnych doświadczeń w formie Interwencji kryzysowej. Nie jest ona terapią. Jest to zespół oddziaływań realizowanych bezpośrednio po zdarzeniu, ukierunkowanych na zapewnienie wsparcia i poczucia bezpieczeństwa osobom doświadczającym zdarzeń traumatycznych, związanych np. z sytuacją przemocy, zagrożenia życia lub bezpieczeństwa, straty bliskich w wyniku nagłych zdarzeń, samobójstw, katastrof, ataków terrorystycznych czy kataklizmów.

Pomoc w zakresie interwencji kryzysowej w naszej Poradni:

Jest realizowana na zgłoszenie telefoniczne (89 646 65 98 lub 511 467 910) lub osobiste pełnoletniego ucznia, rodzica/opiekuna prawnego lub dyrektora placówki oświatowej.
Nie jest wymagane żadne skierowanie!

Wiąże się z ograniczeniem formalności do niezbędnego minimum

 Jest realizowana przez psychologa wyznaczonego przez Dyrektora Poradni, w możliwie jak najszybszym terminie

 Może być skierowana indywidualnie lub do grupy osób (np. członków rodziny czy zespołu klasowego)

Jest realizowana w Poradni lub poza jej terenem, np. w placówce oświatowej lub w miejscu zamieszkania osoby doświadczającej kryzysu

Aktualności

Druki
do pobrania

Formularz
zgłoszeniowy

Informator

Diagnoza

Terapia
Psychoterapia

Profilaktyka
Mediacja

WCZESNE
WPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA

OŚRODEK
KOORDYNACYJNO-
REHABILITACYJNO-
OPIEKUŃCZY
"ZA ŻYCIEM"

DORADZTWO
ZAWODOWE
COACHING

SZKOŁA
DLA RODZICÓW
GRUPY WSPARCIA
SZKOLENIA

KONSULTACJE
INTERWENCJA
KRYZYSOWA