Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.) informujemy:

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie, REGON 361866240, NIP 741-21-29-563, email: sekretariat@poradnia.ostroda.pl, telefon: 89 646 65 98
  2. Dane osobowe – imię i nazwisko, adres email – przetwarzane będą w związku z organizacją, przeprowadzeniem oraz zapewnieniem uczestnictwa w wydarzeniu opisanym w formularzu rejestracyjnym.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odmowa podania danych osobowych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi wzięcie udziału w wydarzeniu.
  4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa. Odbiorcami danym będą podmioty świadczące administratorowi danych usługi prawne, informatyczne, w tym hosting strony WWW.
  5. Podającemu dane przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprostowania i usunięcia danych oraz prawo do przenoszenia danych i prawo sprzeciwu. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie administratora.
  6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
  7. Dane osobowe zebrane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym u administratora normatywie kancelaryjnym.
  8. Dane nie będą profilowane, a na ich podstawie nie będą podejmowane decyzje które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
  9. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje inspektor ochrony danych Tomasz Trzciałkowski, tel. 511793443, email: kontakt@idpo.pl.