Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

18.03.2021

Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną – obszar osobowościowy, obszar emocjonalno-społeczny.  Projekt realizowany w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Oś II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.