Program Za Życiem – indywidualne zajęcia rehabilitacji

16.02.2023

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej, w języku polskim oraz złożyć w terminie do dnia 23-02-2023 do godz.10:00

1) w formie pisemnej na adres: Zespół Placówek Pedagogicznych z siedzibą w Ostródzie
14-100 Ostróda, ul. Sportowa 1 (sekretariat).
Oferta musi być oznaczona:
a) nazwą i adresem wykonawcy;

b) tytułem:” Program Za Życiem – indywidualne zajęcia rehabilitacji”

lub

2) w postaci elektronicznej w postaci skanu oferty podpisanej przez upoważnioną osobę/osoby
na adres mailowy: sekretariat@poradnia.ostroda.pl; w temacie maila należy wpisać:
” Program Za Życiem – Indywidualne zajęcia rehabilitacji ruchowej”

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Magdalena Wojciechowska
adres e-mail: magdalenawojciechowska@poradnia.ostroda.pl; tel.089 646-65-98 wew.10 .

Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego
zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja treści zapytania
ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie
Wykonawcom.

Dokumenty w załączniku ZIP Tutaj